Biotopkartering

Biotopkartering av vattendrag är en metod för att samla in information och data om vattendrag.

Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeraren går mot strömmen längs med vattendraget och samlar in data enligt de protokoll som metodiken är uppbyggd av. Metoden är en undersökningstyp för miljöövervakning hos Havs- och Vattenmyndigheten.

Manual och undersökningstyp finns på Havs- och Vattenmyndighetens webbplats (öppnas i ny flik).

Manualen finns som interaktiv utbildning med text, bilder och filmer på www.hymoinfo.com (öppnas i ny flik). Läs mer på sidan Utbildningar och kurser.

För de olika biotopkarteringsmetoderna hittar du manualer för dessa på sidan Manualer.

Bilden visar träd, buskar, stenar och vatten som rinner över stenarna.

Syften med biotopkartering

Det övergripande syftet med att biotopkartera kan sammanfattas med att det är tänkt att ge en kvantitativ bild av vattendragen och dess strandområden som ska kunna användas som underlag för prioritering av åtgärder.

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.

Användningsområden

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata är bland annat naturvärdesbedömningar och utformning av skydd samt planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism.

Bilden visar en bit av en gles skog och en bredare bäck som rinner. Över bäcken har det trillat en gran.

Metoder

Det finns ett antal olika biotopkarteringsmetoder du kan använda dig av när du biotopkarterar. Varje metod har sina egna regler och instruktioner som du måste följa när du samlar in din data.