Användningsområden

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.
Foto: Länsstyrelsen Jönköping

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata:

  • Naturvärdesbedömningar och utformning av skydd.
  • Planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism.
  • Riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid vägar och vägbyggen.
  • En viktig grund för arbetet med Vattenförvaltning.
  • Genomförandet och information om åtgärder för att minska påverkan på vatten från jord- och skogsbruket.
  • Arbeten som berör vattenhushållning.
  • Optimera kalkningsverksamheten och biologisk återställning.
  • Grund för att kunna följa upp effekterna av genomförda åtgärder.
  • Urval av lokaler till miljöövervakning.
  • Vetenskapliga användningsområden.