Metoder

Bilden visar en bit av en gles skog och en bredare bäck som rinner. Över bäcken har det trillat en gran.

Det finns ett antal olika biotopkarteringsmetoder du kan använda dig av när du biotopkarterar. Varje metod har sina egna regler och instruktioner som du måste följa när du samlar in din data.

Användningsområden

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata är bland annat naturvärdesbedömningar och utformning av skydd samt planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism.

Syften med biotopkartering

Bilden visar träd, buskar, stenar och vatten som rinner över stenarna.

Det övergripande syftet med att biotopkartera kan sammanfattas med att det är tänkt att ge en kvantitativ bild av vattendragen och dess strandområden som ska kunna användas som underlag för prioritering av åtgärder.