Metoder

Bilden visar en bit av en gles skog och en bredare bäck som rinner. Över bäcken har det trillat en gran.

Det finns ett antal olika biotopkarteringsmetoder du kan använda dig av när du biotopkarterar. Varje metod har sina egna regler och instruktioner som du måste följa när du samlar in din data. Samma regler används för att kontrollera din data när försöker föra in den i biotopkartringsdatabasen. För att du ska få lov att föra […]

Användningsområden

Bilden visar en bit av en tallskog som det rinner en å genom. I ån ligger det stenar och ett par träd har fallit.

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata Naturvärdesbedömningar och utformning av skydd. Planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism. Riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid vägar och vägbyggen. En viktig grund för arbetet med Vattenförvaltning. Genomförandet och information om åtgärder för att minska påverkan på vatten från jord- och skogsbruket. Arbeten som berör vattenhushållning. Optimera kalkningsverksamheten och biologisk återställning. Grund för att […]

Syften med biotopkartering

Bilden visar träd, buskar, stenar och vatten som rinner över stenarna.

Syftet med att biotopkartera kan variera beroende på målsättningen i en undersökning är. Det övergripande syftet med att biotopkartera kan sammanfattas med att det är tänkt att ge en kvantitativ bild av vattendragen och dess strandområden som ska kunna användas som underlag för prioritering av åtgärder. Detta görs genom att beskriva och kvantifiera vattendragets biotoper […]