Användbara länkar

Här finner du länkar till berörda myndigheter och till andra arbetsstöd inom vattenförvaltning

Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Biotopkartering är en av Havs- och vattenmyndighetens undersökningstyper för sötvatten (öppnar i ny flik).

VISS – VattenInformationsSystem Sverige

Vatten- och havsmiljöförvaltningens informationssystem innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och åtgärder samt mycket länkad data till Sveriges yt-, grund- och kustvatten.

  • VISS (öppnas i ny flik).

Åtgärder i Vatten

Sveriges nationella databas för restaureringsåtgärder i sötvatten så som biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivning av vandringshinder.

Nationella kalkdatabasen

System för data om kalkningsverksamhetens områden samt genomförda och planerade kalkningar.

Geodatakatalogen

I Geodatakatalogen kan du ladda ner flera av de geometrier som finns lagrade i Biotopkarteringsdatabasen. För att kunna öppna filerna behöver du ett GIS-program av något slag, till exempel ArcMap, installerat på din dator.