Trumdatabasen

Många av de vägtrummor som idag finns i Biotopkarteringsdatabasens kommer från Trumdatabasen i Norrbottens län. Trumdatabasen var tidigare en separat databas som inarbetades i Biotopkarteringsdatabasen när datavärdskapet flyttades från Fiskeriverket till Länsstyrelserna.

Bakgrunden till sammanställningen av inventerade vägtrummor är ett samarbete som inleddes i slutet av 1990-talet mellan länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Trafikverket (Vägverket) och dåvarande Fiskeriverket för att tillsammans ta fram underlag och strategier för arbetet med vägtrummor som utgör vandringshinder. En del i samarbetet var att samla alla inventeringar på ett ställe och göra dessa tillgängliga. Till att börja med inventeringar som redan var genomförda inom olika projekt och sedan allt eftersom nya inventeringar genomfördes. Genom diskussioner inom gruppen togs ett gemensamt inventeringsprotokoll fram för att täcka in de parametrar som bedömdes som viktiga för att kunna bedöma vägtrummans påverkan på vattendraget.

När Trumdatabasen skapades var Fiskeriverket datavärd och den fanns tillgänglig på deras webbsida. Vid övergången till Havs- och vattenmyndigheten överfördes datavärdskapet till Länsstyrelserna och numera finns underlaget i Biotopkarteringsdatabasen. Du hittar vägtrummorna genom att välja ”Sök” – ”Sök vägtrumma” i Biotopkarteringsdatabasen. För att hitta de vägtrummor som var en del av Trumdatabasen ska du söka efter vägtrummor i Norrbottens län.

Vägtrummorna är inte kopplade till vattendrag i Biotopkarteringsdatabasen utan ligger helt separat. En del av vägtrummorna finns också som biotopkarterade vandringshinder. Letar du efter en specifik vägtrumma/vandringshinder kan du söka på det VattenplatsID som denna har.

Även Västerbottens län har data från vägtrummeinventeringar, men denna finns ännu inte i databasen. Vi väntar på att denna data ska kvalitetssäkras innan den kan föras in i databasen. Kontakta länsstyrelsen i Västerbottens län vid intresse av inventeringarna.