Välkommen till Biotopkartering.se

Här hittar du information om och kan gå vidare till Biotopkarteringsdatabasen - Sveriges nationella databas för biotopkarteringar

I Biotopkarteringsdatabasen kan du söka och hämta data från genomförda biotopkarteringar. Det finns också ett nationellt register över vandringshinder.

Vid biotopkartering noteras fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendraget. Inventeraren går längs med vattendraget och samlar in data enligt de protokoll som metodiken och även databasen är uppbyggd av. Läs mer om metodiken under Om Biotopkartering.

 

Vi står bakom

Vattendrag och vandringshinder