Så använder du databasen

Här hittar du manualer till Biotopkarteringsdatabasen samt formulär som kan användas vid datainsamling och överföring till databasen. Välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Manual för Biotopkartering

Gå till sidan Om Biotopkartering för att läsa om metodiken biotopkartering av vattendrag. 
 

Manual för Databasen

Alla kan söka i och exportera ut data ur databasen på https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/. Om du har behörigheter kan du även lägga in och redigera data. Läs här om inloggning och behörigheter. I manualen kan du läsa om databasens uppbyggnad, hur du söker och exporterar data och hur du matar in och redigerar data.

Manual för Biotopkarteringsdatabasen

 

Insamling - Biotopkartering

Det finns flera alternativ för hur data kan samlas in:

Importfiler - Data kan samlas in direkt i excelfilerna (se sektion nedan) som sedan importeras. Filerna innehåller datavalidering som anger valmöjligheterna och styr vad som kan matas i i respektive fält.

Digitalt formulär - Kan skapas enligt instruktion. Formuläret anpassar sig till mindre skärmar och sparar data lokalt på enheten. När internetuppkoppling finns skickas data till server. Data kan exporteras från applikationen och läggs sedan manuellt in i importmall som importeras i databasen enligt nedan.

Biotopkarteringsdatabasens applikation https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/ - Kan i vissa situationer lämpa sig för inmatning. Begränsningar är att den inte anpassar sig till mindre skärmar och kräver internetuppkoppling för att kunna spara data. Du kan inte spara data tillfälligt på din enhet och fortsätta med nästa formulär (om du inte har flera flikar eller fönster öppna), utan måste ha uppkoppling för att kunna spara.

Pappersprotokoll - I fältmanualen för metodikversionen 2002 på sidan Om Biotopkartering hittar du pappersprotokoll som kan skrivas ut och användas i fält. Pappersprotokoll finns inte för metodversion 2017. Excelformuläret kan skrivas ut och användas som pappersprotokoll.

Inmatning i databasen

I Manual för Biotopkarteringsdatabasen beskrivs hur data matas in i databasen. Enstaka inmatningar görs med fördel direkt i Biotopkarteringsdatabasens applikation https://biotopkartering.lansstyrelsen.se/.

Det snabbaste sättet att lägga in data i databasen är att använda importmallarna i Excelformat. Dessa kan importeras i databasen under menyn Skapa - Importera data (behörighet krävs, kontakta supporten). Manual för excelimport finns i slutet av Manual för Biotopkarteringsdatabasen ovan.

Importmallarna är i xml-format. Är det så att xml-filerna inte öppnas i Excel om du har Windows 10 ska man högerklicka på filen i Utforskaren och välja "Öppna med.." och sen bläddra fram till C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\root\office16 och välja Excel.

Detta paket av mallar ska användas för nya karteringar enligt beslutad metodik (2017):

Inmatningsmallar Biotopkartering 20191015.zip

Dessa filer finns i zipfilen

Vattendrag 20191015.xml

Protokoll A med tillval 20191015.xml

Knickpoints 20171115.xml

Bestämmande sektioner 20190228.xml

ProtokollC.xml

VandringshinderD 20191015.xml

VägpassagerE 20180219.xml

Undersökningar för manuell inmatning i databasen.xlsx

Info till er som vill ha Excelformuläret transponerat när ni karterar.docx

Förändringar mot tidigare metodikversion (2002) är att Protokoll A ändrats mycket. Protokoll B utgår. Protokoll C och Vägpassager+ProtokollE är oförändrade. Vandringshinder+ProtokollD är justerat med mindre ändringar och ersätter tidigare version. Dessa finns med i ovanstående paket.

Mall för Protokoll A och B för karteringar enligt tidigare metodikversion(2002) kan fortfarande importeras men ska inte användas för nya karteringar:

ProtokollA.xml

ProtokollB.xml 

Kontakta supporten för råd och hjälp.

Logg ändringar:

20170602 - Nya mallar för protokoll A med tillval, bestämmande sektioner, Knickpoints och Protokoll D utlagda

20170607 - Mall för protokoll D uppdaterad med korrekt datavalidering för åtgärder

20170609 - Tom kolumn borttagen i Protokoll A med tillval

20170825 - Protokoll D uppdaterat. Val för "Ligger i vattenförekomsten" ska vara Ja/Nej istället för 1/0.

20171115 - Justering rubriker beskrivningstexter för Northing och Easting.

20180110 - Bestämmande sektioner uppdaterad. Lista för decimalvärden basnivå rättad.

20180219 - Vattenplatsdata för vägpassager tillagt.

20190228 - Flera rättningar har gjorts i protokoll A. Inskärningskvot och Utvecklingsfas har fått inmatningsalternativet "Bedömning saknas".

20191015 - Flera felaktigheter i protokollen har åtgärdats. De flesta fält i Protokoll A har fått alternativet "Ej möjligt att bedöma". XLS-form för Protokoll A är uppdaterat.

20200131 - Den stora kartapplikationen är lanserad och kan nås via en menyknapp. Skikt med data kommer fyllas på i kartapplikationen under våren 2020. Protokoll A har dessutom fått en mindre inbyggd karta som visar den aktuella sträckans start- och stoppkoordinater.


Inmatningsutbildning 2019

Under hösten 2019 höll vi två utbildningstillfällen i databasinmatning över skype. För att de som inte kunde vara med vid något av utbildningstillfällena ska få ta del av innehållet spelade vi in det första utbildningstillfället. I utbildingen går vi igenom det viktigaste du behöver veta för att kunna mata in data i databasen. Du kan se utbildningen i videoklippet nedan.

Du kan även ladda ner en lokal kopia av videoklippet genom att starta uppspelning av videoklippet ovan, högerklicka i filmen och välja alternativet "Spara video som...".


Utdrag av geometrier ur databasen

En del av de geometrier som finns i Biotopkarteringsdatabasen finns även tillgängligt på Länsstyrelsernas externa Geodatakatalog. Du kan ladda ner dessa geometrier och sedan ladda in dem lokalt i ett GIS-program på din dator. För att kunna öppna filerna krävs i de flesta fall ett GIS-program som kan öppna shape-filer, t.ex. ArcMap. 

Geodatakatalogens webbplats

Ännu finns inte alla geometrier tillgängliga i katalogen. Allt eftersom det är möjligt kommer fler geometrier föras in.