Trumdatabasen

I Biotopkarteringsdatabasens finns separat lagrat även en databas över vägtrummor i Norrbottens län.

Bakgrunden till sammanställningen av inventerade vägtrummor är ett samarbete som inleddes i slutet av 1990-talet mellan länsstyrelsen i Norrbotten, länsstyrelsen i Västerbotten, Skogsstyrelsen, Trafikverket (Vägverket) och dåvarande Fiskeriverket för att tillsammans ta fram underlag och strategier för arbetet med vägtrummor som utgör vandringshinder. En del i samarbetet var att samla alla inventeringar på ett ställe och göra dessa tillgängliga. Till att börja med inventeringar som redan var genomförda inom olika projekt och sedan allt eftersom nya inventeringar genomfördes. Genom diskussioner inom gruppen togs ett gemensamt inventeringsprotokoll fram för att täcka in de parametrar som bedömdes som viktiga för att kunna bedöma vägtrummans påverkan på vattendraget.

När databasen skapades var Fiskeriverket datavärd och den fanns tillgänglig på deras hemsida. Vid övergången till Havs- och vattenmyndigheten överfördes datavärdskapet till länsstyrelsen och numera finns underlaget i Biotopkarteringsdatabasen. Du hittar vägtrummorna genom att välja "Sök" - "Sök vägtrumma" i Biotopkarteringsdatabasen. Välj Norrbottens län.

Vägtrummorna är inte kopplade till vattendrag i Biotopkarteringsdatabasen utan ligger helt separat. En del av vägtrummorna finns också som biotopkarterade vandringshinder. VattenplatsID kan användas för att hitta motsvarande vägtrumma/vandringshinder.

Västerbottens läns vägtrummeinventeringar finns inte i databasen, kvalitetssäkring inväntas. Kontakta länsstyrelsen i Västerbottens län vid intresse av inventeringarna.