Vad är Biotopkarteringsdatabasen?

Information om Biotopkarteringsdatabasen
Vattendrag i Jönköpings län

Kvalitetssäker och långsiktigt hållbar lagring

I Nationella Biotopkarteringsdatabasen lagras data från biotopkarteringar i hela landet. Systemet används för presentation och inmatning samt export av data. Syftet med systemet är att skapa en kvalitetssäker och långsiktigt hållbar lagring av biotopkarteringsdata, samt av data om vandringshinder/dammar. Systemet ska även svara mot behoven från t ex ramdirektivet för vatten, habitatdirektivet och miljömålsarbetet.  

Drivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län

Biotopkarteringsdatabasen drivs av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Finansieringen för 2016 års verksamhet kommer från Havs- och vattenmyndigeten. Länsstyrelserna är ansvariga för den data som finns i databasen.

SQL-databas med webbapplikation

Biotopkarteringsdatabasen är en SQL-databas som används via en webbapplikation. Systemet ersätter ett äldre system i Microsoft Access som har använts i ett antal olika varianter runt om i landet.

Databasens struktur följer metodiken för Biotopkartering med funktioner för samtliga objekttyper och protokolltyper.

Objekt:

Vattendrag

Vandringshinder

Vägpassager

Protokoll:

A) Vattenbiotopen

B) Närmiljö och omgivning

C) Biflöden och diken

D) Vandringshinder

E) Broar och vägpassager.  

Vägtrummor) 2015 skapades även möjligheten att hantera data för inventeringar av vägtrummor enligt en metodik som inte ingår i Biotopkarteringsmetodiken.