Revidering av undersökningstypen 2015-2016

Under 2015-2016 pågår revidering av Undersökningtypen för Biotopkartering av vattendrag med fokus på protokoll A. Parallellt revideras även undersökningstypen för Lokalbeskrivning.

Bakgrund

Undersökningstypen Biotopkartering vattendrag är en metod för kartering av fysiska förhållanden i och i anslutning till vattendrag. Metoden utvecklades i Jönköpings län under 1990-talet och var ursprungligen avsedd för vissa syften och frågeställningar, bland annat åtgärdsplanering. Metoden har med tiden blivit väl använd och i och med det har det uppstått önskemål om att metoden ska gå att använda till flera frågeställningar och andra vattendragstyper än vad den ursprungligen var anpassad för.  

Första delen, bristanalysen av metoden, klar 2014

Den befintliga metoden är främst lämpad för steniga och blockiga strömmande vattendrag. För en mängd vattendrag är metoden olämplig. Till exempel i alluviala vattendrag och vattendrag i torvmark är metoden olämplig då den inte beskriver vattendraget som ett system och inte behandlar fluviala processer. För dessa vattendragstyper är det inte lämpligt att använda befintlig metod för åtgärdsplanering, statusklassning eller naturvärdesbedömning då variabler som är relevanta för vattendragstypen saknas (t ex beskrivning av lateral konnektivitet). För att reda ut i vilken omfattning det är möjligt att använda biotopkarteringsdata för att statusklassa vattendrag (enligt HVMFS 2013:19) och för att reda ut hur metoden kan utvecklas för att ge en bättre beskrivning av flera vattendragstyper startades ett projekt år 2013. Projektet leddes av Peter Gustafsson, Ekologi.nu och gick ut på att göra en bristanalys av metoden samt att ta fram ett förslag på en ny variant av biotopkarteringsmetoden.

Bristanlysen visade på utvecklingspotential

Bristanalysen visade att det behövs en omfattande utveckling av biotopkarteringsmetoden för att möjliggöra tillämpning av HVMFS 2013:19 och för att ge en bättre bild av samtliga vattendragstyper. I samband med bristanalysen togs ett förslag fram på en ny metod och en ny vägledning enligt det förslaget har påbörjats. På grund av begränsad ekonomi kunde inte vägledningen slutföras helt, men ett utkast blev producerat. I första hand var det Protokoll A som förändrades i det skedet (vattenbiotopsprotokollet). Rapporten (utkast-versionen) har använts för provkörning av metoden i Lyckebyån i samarbete med Länsstyrelsen i Blekinge. I föreliggande projektplan redovisas en preliminär planering för slutförandet av vägledningen.  

Biotopkartering och lokalbeskrivningen går hand i hand

Parallellt med förändringen av biotopkarteringen har en revidering av undersökningstypen Lokalbeskrivning påbörjats av SLU (Leonard Sandin). Slutförandet av detta kommer att utföras gemensamt med det fortsatta arbetet med biotopkarteringsmetoden med syftet att få en bättre korrelation mellan de två undersökningstyperna. En del av arbetet med lokalbeskrivningen kommer att utföras av Leonard Sandin, SLU aqua.

Hur ser slutprodukten/-erna ut?

- Vägledningsrapport för undersökningstypen Biotopkartering vattendrag

- Metodbeskrivning för undersökningstypen Biotopkartering vattendrag enligt Havs och vattenmyndighetens mall för undersökningstyper.

- Metodbeskrivning för undersökningstypen Lokalbeskrivning enligt Havs- och vattenmyndighetens