Revidering av biotopkarteringsmetodiken

Under 2015-2016 pågår revidering av Undersökningtypen för Biotopkartering av vattendrag med fokus på protokoll A. Parallellt revideras även undersökningstypen för Lokalbeskrivning.

Du kan läsa mer om bakgrunden till och syftet med revideringen här.

Tidplan

2014-2016 Revidering av Undersökningstyperna för Biotopkartering och Lokalbeskrivning

29 jan-11 mars 2016 Remissförfarande

18 mars 2016 Informationsdag (Länk till presentationer)

18 mars-15 april 2016 Inarbetning av remissvar/synpunkter

18 april 2016 Arbetsversioner läggs ut på HaV’s webb

Maj-oktober 2016 Test i fält (ett antal län och några Trendvattendrag inom NMÖ

Nov-dec 2016 Revideringar förs in.

Feb 2017 Undersökningstyperna beslutas och läggs i handledningen för miljöövervakning

Jan-maj 2017 Utbildningsmaterial tas fram

Maj 2017 Utbildningar i biotopkartering