Syften med biotopkartering

Övergripande syfte

Att ge en kvantitativ bild av vattendragen och dess strandområden som skall kunna användas som underlag för prioritering av åtgärder. Genom att:

  • beskriva och kvantifiera vattendragets biotoper 
  • beskriva och kvantifiera strandzonens biotoper 
  • beskriva och kvantifiera påverkan och naturlighet 
  • lokalisera och beskriva vandringshinder för fisk 
  • ge underlag för att kunna lokalisera värdefulla vattendragsbiotoper, ev potentiella nyckelbiotoper 
  • lokalisera och beskriva broar