Användningsområden

Exempel på användningsområden för biotopkarteringsdata:

  • Naturvärdesbedömningar och utformning av skydd
  • Planering/åtgärdsplaner inom fiske/turism 
  • Riskbedömning och miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) vid vägar och vägbyggen
  • En viktig grund för arbetet med Vattenförvaltning
  • Genomförandet och information om åtgärder för att minska påverkan på vatten från jord- och skogsbruket
  • Arbeten som berör vattenhushållning
  • Optimera kalkningsverksamheten och biologisk återställning
  • Grund för att kunna följa upp effekterna av genomförda åtgärder
  • Urval av lokaler till miljöövervakning
  • Vetenskapliga användningsområden