Användbara länkar

Här finner du länkar till berörda myndigheter och till andra arbetsstöd inom vattenförvaltning
Havs- och vattenmyndigheten

Havs- och vattenmyndigheten

Myndigheten arbetar för att lösa viktiga miljöproblem och skapa en hållbar förvaltning av hav, sjöar och vattendrag. Biotopkartering är en av HaVs undersökningstyper för sötvatten

Till HaV: www.havochvatten.se

VISS - VattenInformationsSystem Sverige

Vatten- och havsmiljöförvaltningens informationssystem. Innehåller statusklassningar, miljökvalitetsnormer, miljöövervakningsprogram och åtgärder samt mycket länkad data till Sveriges yt-, grund- och kustvatten.

Till VISS: www.viss.lansstyrelsen.se

Åtgärder i Vatten

Sveriges nationella databas för restaureringsåtgärder i sötvatten så som biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivning av vandringshinder.

Till Åtgärder i Vatten: www.atgarderivatten.se

Nationella kalkdatabasen

System för data om kalkningsverksamhetens områden samt genomförda och planerade kalkningar.

Till Kalkdatabasen: Kalkdatabasens webbplats

Geodatakatalogen

I Geodatakatalogen kan du ladda ner flera av de geometrier som finns lagrade i Biotopkarteringsdatabasen. För att kunna öppna filerna behöver du ett GIS-program av något slag, t.ex. ArcMap, installerat på din dator.

Till Geodatakatalogen: Geodatakatalogens webbplats